หน้าหลัก    เกี่ยวกับสหกรณ์    คณะบุคคลากร    ข้อบังคับ-ระเบียบ    ข่าวประกาศ    รายงานการประชุม    กิจกรรมสหกรณ์    ติดต่อเรา

1 / 11

2 / 11

3 / 11

4 / 11

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11

11 / 11


  เอกสารเงินกู้

  ขอรับเงินสวัสดิการ

  ใบสมัคร

  ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์

  เพดานเงินกู้

  แบบฟอร์มอื่นๆ


  บริการเงินกู้สามัญ

  บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  บริการเงินกู้พิเศษ

  หลักประกันเงินกู้แต่ละประเภท


  สรุปสมาชิกเข้าออกระหว่างปี

  ผลการดำเนินงาน

  การจัดซื้อจัดจ้าง

  เขตพื้นที่สมาชิกสหกรณ์


  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย.

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  >> ข่าวประกาศ

 
  >> กิจกรรมสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ เข้าดำเนินการตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีรอบ 6 เดือน
12 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
7 มิถุนายน 2562
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ฯ
23 พฤษภาคม 2562
ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจสอบสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2562
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
รองประธานกรรมการ (คนที่1) ร่วมวางพวงหรีดสมาชิกผู้อาวุโสนายพัลลภ จันทรรัตน์ อดีตที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2562
รดน้ำดำหัวสมาชิกผู้อาวุโสนายมนัส ไชยสุข
26 เมษายน 2562
 
ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล
(ประธานกรรมการ)
 
นางบุหงา เอี่ยมน้อย
(ผู้จัดการ)
 
อัตราดอกเงินกู้
6.65 %
ต่อปี
ทุกประเภท
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50% ต่อปี
ออมทรัพย์ 2.40% ต่อปี
 
เลขที่บัญชี ธนาคาร
ธนาคาร
กรุงไทย
เลขที่
503-1-31356-0
** หากโอนเงินแล้ว
แจ้งสหกรณ์ด้วยค่ะ **
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (สอ.ทน.)

ที่อยู่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000       

ติดต่อ : โทรศัพท์สำนักงาน 054-321493 / แฟกซ์ 054-321493                     

มือถือ  - 084-6117177

E-mail   -   saha_fio@hotmailcom

©2019 www.sahakornfio.com