หน้าหลัก    เกี่ยวกับสหกรณ์    คณะบุคคลากร    ข้อบังคับ-ระเบียบ    ข่าวประกาศ    รายงานการประชุม    กิจกรรมสหกรณ์    ติดต่อเรา


  เอกสารเงินกู้

  ขอรับเงินสวัสดิการ

  ใบสมัคร

  ใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์

  เพดานเงินกู้

  แบบฟอร์มอื่นๆ


  บริการเงินกู้สามัญ

  บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

  บริการเงินกู้พิเศษ

  หลักประกันเงินกู้แต่ละประเภท


  สรุปสมาชิกเข้าออกระหว่างปี

  ผลการดำเนินงาน

  การจัดซื้อจัดจ้าง

  เขตพื้นที่สมาชิกสหกรณ์


  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย.

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  >> บริการเงินกู้สามัญ

 
ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล
(ประธานกรรมการ)
 
นางบุหงา เอี่ยมน้อย
(ผู้จัดการ)
 
อัตราดอกเงินกู้
6.65 %
ต่อปี
ทุกประเภท
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50% ต่อปี
ออมทรัพย์ 2.40% ต่อปี
 
เลขที่บัญชี ธนาคาร
ธนาคาร
กรุงไทย
เลขที่
503-1-31356-0
** หากโอนเงินแล้ว
แจ้งสหกรณ์ด้วยค่ะ **
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด (สอ.ทน.)

ที่อยู่ 26 ถนนท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000       

ติดต่อ : โทรศัพท์สำนักงาน 054-321493 / แฟกซ์ 054-321493                     

มือถือ  - 084-6117177

E-mail   -   saha_fio@hotmailcom

©2019 www.sahakornfio.com